Obchodní podmínky a reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Holvera s.r.o.

IČO: 141 53 742

se sídlem Čsl. Armády 2544, Tábor 39003
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. C 31787

I.

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Holvera s.r.o., IČO:14153742, se sídlem Čsl. Armády 2544, Tábor 39003 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. C 31787 (dále jen jako „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen jako „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese simplyshop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen jako „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.simplyshop.cz (dále jen jako „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.

Uživatelský účet

2.1.    Na základě registrace provedené na webovém rozhraní internetového obchodu může být kupující informován pravidelnými e-maily, jejichž příjem může kupující kdykoli zrušit ve svém uživatelském účtu.

2.2.    Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen jako „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní tohoto obchodu.

2.3.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a závazné.

2.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá (min. 6 měsíců po sobě jdoucích), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

2.7.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.

Uzavření kupní smlouvy

3.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a nevypršela lhůta časově omezené kampaně, pokud byl součástí takové kampaně. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

3.3.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“);

3.3.4     případně další informace vztahující se zejména k možnosti za příplatek si zboží pojistit, prodloužit záruční dobu apod.

3.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“ nebo „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV.

Cena zboží a Platební podmínky

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři, pokud prodávající nenabídne kupujícímu další způsoby.

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4.    V případě bezhotovostní platby (bankovním převodem, platební kartou, Google Pay, Apple Pay, PayPal, apod.) je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Obč. Z.“), se nepoužije.

4.5.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po doručení zboží kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V.

Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Obč. Z., nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případech v tomto ustanovení zákona uvedených.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Obč. Z. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@simplyshop.cz

5.3.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží pak musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.    Ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

5.6.    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i prodávajícím poskytnutý dárek.

VI.

Přeprava a dodání zboží

6.1.    Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII.

Práva u vadného plnění

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Obč. Z.).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny U Jednoty 340, 390 02 Tábor, Čekanice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravují reklamační podmínky prodávajícího.

VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

8.5.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Obč. Z.

8.6.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Obč. Z.

IX.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jiného uživatele, včetně podmínek pro zaslání obchodních sdělení, se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů prodávajícího. 

X.

Používání cookies

10.1.  Na webové stránce jsou používány cookies. Pravidla jejich používání jsou k dispozici v Podmínkách ochrany osobních údajů.

 

XI.

Doručování

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) nebo elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontaktovat www.simplyshop.cz pro vyřešení nastalé situace.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Holvera s.r.o. , IČO: 141 53 742, se sídlem U Jednoty 340, 390 02 Tábor, Čekanice, adresa elektronické pošty info@holvera.cz. Další kontaktní údaje jsou k dispozici na www.simplyshop.cz.

 

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Holvera s.r.o.

IČO: 141 53 742

se sídlem Čsl. Armády 2544, Tábor 39003
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. C 31787

 

Pokud zboží nesplňuje Vaše očekávání, nepoužité ho můžete vrátit do 14 dnů. V případě, že došlo k poškození zboží během přepravy a k zjištění těchto následků došlo až po jeho převzetí, zašlete nám ho neprodleně do 2 dnů od doručení na e-mail reklamace@simplyshop.cz včetně fotografie balíku i poškozeného zboží. My se o vše postaráme. Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle, než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů).

 

I.

Vrácení zboží

Nesplnil výrobek vaše očekávání? Nepoužité zboží nám můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit. Stačí, když ho v neporušených a nepoškozených původních obalech zašlete zpět spolu s informací, že v souladu s § 1829 Obč. Z. odstupujete od kupní smlouvy č. ……(číslo vaší objednávky). Zaplacenou částku Vám vrátíme bezhotovostně zpět na bankovní účet, ze kterého proběhla úhrada. V případě jiné úhrady, stačí jen připojit číslo bankovního účtu, na který vám zašleme zaplacenou částku. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Kompletní zboží zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

Holvera s.r.o., Veronika Dudáková

Čsl.Armády 2544, Tábor 39003

reklamace@simplyshop.cz
+420 725 112 015

Pokud pro vrácení zvolíte Českou poštu, využijte službu Balík Do ruky, budete tak mít jistotu, že se balíček nezastaví na poště a nevrátí se zpět k vám. V případě, že pošlete přes Zásilkovnu, službou Mezi námi, zvolte doručení na adresu.

Jakmile nepoškozené zboží dorazí zpět k nám, vrátíme Vám zaplacenou částku bezhotovostně na Váš bankovní účet, pokud se nedohodneme jinak.

 

II.

Reklamace zboží

Pro uplatnění reklamace nám zašlete na email reklamace@simplyshop.cz následující údaje:

Poškozené zboží

 • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží
 • Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).
 • Fotografie poškozeného zboží i balíku, ve kterém výrobek dorazil.

Nefunkční zboží

 • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží
 • Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).

V případě, že se domluvíme na vrácení, kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

Holvera s.r.o.

U Jednoty 340, 390 02 Tábor, Čekanice
reklamace@simplyshop.cz
+420 702 131 301

 

Pokud pro vrácení zvolíte Českou poštu, využijte službu Balík Do ruky, budete tak mít jistotu, že se balíček nezastaví na poště a nevrátí se zpět k vám. V případě, že pošlete přes Zásilkovnu, službou Mezi námi, zvolte doručení na adresu. K reklamaci nám také napište, jaké řešení je pro vás nejlepší. Máte na výběr ze dvou možností:

 • Vrácení peněz (připojte číslo svého bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zašleme zaplacenou částku, v případě, že platba proběhla platební kartou, vrátíme částku zpět na tuto kartu)
 • Výměna zboží (ne vždy dokážeme zajistit výměnu zboží zajistit, ale uděláme vše pro to, abychom s pomocí dodavatelů dokázali získat přesně váš kousek, tentokrát ale ve 100 % stavu).

Písemné vyrozumění o přijetí reklamace Vám dámě vědět co nejdříve, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace Vám dáme vědět e-mailem či písemně. Reklamaci nelze podat telefonicky. Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

 1. Reklamační řád

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

 1. Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis dobu delší.  V případě, že je na produkt poskytována delší záruční doba, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

 

 

 1. Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí - § 2104 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Obč.Z.“) v pochybnostech nejpozději do 14 dnů od převzetí). Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

 

III.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obč. Z. a zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na reklamace@simplyshop.cz.  Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

V Táboře dne 9.3.2022

                                                                                                   za Holvera, s.r.o.

         Veronika Dudáková, jednatelka

 

 

 

 

 

V Táboře dne 1.5. 2023